Undersøkelser viser at oppdrettslaks har klar smerteatferd i vann med temperatur over 28 grader celcius. Næringen får to år på å fase ut avlusingsmetoden.

Dersom ikke ny kunnskap dokumenterer at metoden kan brukes på en velferdsmessig forsvarlig måte, skal det om to år være slutt på avlusing med varmtvann fra og med 28 grader.

I 2018 ga Mattilsynet Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet i oppdrag å vurdere om varmtvannsbehandling medfører smerte for fisken. Det skjedde etter at tilsynet de siste årene hadde fått mange meldinger om at oppdrettsfisk ble skadet eller døde i forbindelse med varmtvannsbehandling.

Resultatene fra forsøkene viste at oppdrettslaks som ble utsatt for vann fra 28 grader og oppover, reagerte med tydelig smerteatferd.

Forskerne observerte blant annet høy svømmehastighet, kollisjon med karvegg og hoderisting. Etterhvert brøt fisken overflaten, svømte i sirkel, og i noen tilfeller bled et observert sideveis bøying av kroppen. Atferden vedvarte til fisken mistet likevekt og lå urørlig på siden. Både Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet antyder at skadefrekvens og dødelighet etter varmtvannsbehandling kan skyldes stress og panikkreaksjonene som det varme vannet påfører fisken.

Termisk avlusing må fases ut

Mattilsynet konkluderer med at termisk avlusing med vann over 28 grader celcius ikke er forenlig med god dyrevelferd. Metoden må derfor fases ut i løpet av to år dersom ikke ny kunnskap tilsier at metoden kan brukes på en fiskevelferdsmessig forsvarlig måte.

Mattilsynet tror derimot ikke at en umiddelbar stans av metoden vil gi bedre fiskevelferd, siden andre avlusingsmetoder også kan gi dårlig fiskevelferd. Tilsynet ser det derfor nødvendig å akseptere bruk av termisk avlusing i en omstillingsperiode.

Ønsker ny forskning velkommen

Mattilsynet skriver at de nå skal gjennomgå dokumentasjonen av andre ikke-medikamentelle avlusingsmetoder, fordi de ikke er tilstrekkelig dokumentert. Tilsynet mener bransjen må bruke omstillingsperioden til å finne måter å håndtere lusesituasjonen på som samtidig sikrer god fiskevelferd.

Mattilsynet skriver videre at flere næringsaktører har tatt initiativ til nye forskningsprosjekter knyttet til termisk avlusing, og at de ønsker ny kunnskap velkommen.