Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe blant medlemmer i Stiim som har bidratt med innspill til høringsnotatet. Arbeidet med innspillet har vært i tett samarbeid med Norsk Industri.

Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri mener at teknologiutviklingen for havbruk til havs bør skje mer stegvis for å redusere økonomisk, teknologisk, miljømessig, helse- og fiskevelferdsmessig risiko.

Beredskapsmessig og logistikkmessig mener klyngen det er uheldig å starte for langt til havs med havbruk på nye arealer. Det argumenteres også for at områdene som ligger tett opp mot den forekommende havvindutbyggingen, bør være områder som åpnes opp først for havbruk til havs.

Stiim og Norsk Industri jobber i tillegg parallelt opp mot departementet og politisk ledelse for å etablere en dialog rundt behovet for å etablere insentiver og avsette testområder for raskere utvikling av havbruk i eksponerte lokaliteter.