Rapporten er laget av Forskningsrådet på oppdrag fra nærings- og fiskeridepartementet for å gi kunnskap om nye arter i oppdrett. Utredningen synliggjør at Norge har et godt utgangspunkt for å utvikle nye oppdrettsarter, men at det også finnes begrensninger.

Du kan lese rapporten her.

Rapporten vurderer 30 aktuelle oppdrettsarter for Norge og drøfter strategier for hvordan en kan satse på og tilrettelegge for oppdrett av andre arter enn laks og ørret i Norge.

Nærings- og fiskeriminister Harald T. Nesvik ønsker at rapporten skal gi grobunn for en god debatt om strategier og tiltak for nye oppdrettsarter.

I rapporten gis det også en statusbeskrivelse for oppdrettsarter i Norge i dag, med utviklingsstatus, status for tilgjengelig kunnskap og kompetanse i Norge, og eventuelle helseutfordringer.

Norge har de beste forutsetninger for å lykkes fordi det er opparbeidet en betydelig kunnskap om marine arter. Rapporten trekker også fram at RAS-teknologi , nye produkter, som levendefór til marin yngel, og ny kunnskap er viktige forutsetninger for oppdrett av nye arter.

Flere arter (kveite, blåskjell, røye og rognkjeks) har nådd kommersiell fase, mens flere andre arter (flekksteinbit, torsk og sukkertare) er under oppskalering til kommersiell skala.