Ragnar Tveterås holdt innlegget «Klarer vi å realisere mulighetene innen offshore havbruk og havvind?» på havbruks- og havvindskonferansen i Eigersund tirsdag 28. januar.

Han mener det er svært viktig at det etableres rammebetingelser og et godt juridisk rammeverk for utviklingen av havvind og havbruk til havs, slik at en kan få til sameksistens.

– Det er vanskelig om en skal lage for mye eksklusivitet i havrommet, en må satse på sameksistens. Ellers vil aktørene sperre av store områder for hverandre, sa Tveterås.

Han viste frem grafer for å illustrere at offshore vind har redusert sin relative kostnadsulempe, men at kostnadene for vindkraft fra havet må videre ned.

– Når det gjelder de inflasjonsjusterte produksjonskostnadene for oppdrett i kystsonen, så går kostnadene per kilo laks bare oppover. Det skyldes blant annet tiltak som er gjort for å begrense sykdom og lakselus, sa Tveterås.

Offshore havbruk og landbasert oppdrett krever begge store investeringer og har høy risiko.

– NOU-en om lakseskatt er en utfordring. Jeg er redd samfunnsøkonomiske investeringer for lavere miljøavtrykk ikke vil bli realisert dersom en slik skatt innføres for all lakseoppdrett. En må i alle fall skille mellom innaskjærs- og utaskjærs lakseoppdrett, sa Ragnar Tveterås i sin presentasjon.

Han var helt klar på at offshore havbruk per i dag ikke bør være en kandidat for særskatt.

– Vi trenger flere konkurrerende teknologikonsepter, både stasjonære og mobile anlegg for ulike dyp og med ulike merd-konsepter for ulike strømforhold og bølgehøyder, sa han. Slike konsepter vil det kreve store investeringer å utvikle og teste ut.

Professor Ragnar Tveterås viste i sin presentasjon blant annet frem dette søylediagrammet for å illustrere hvordan særskatt vil kunne påvirke oppdrettsnæringen negativt i forhold til en satsing på havbruk til havs.