Havforskningsinstituttet (HI) har samarbeidet med Meteorologisk Institutt om utviklingen av modellen som beskriver havstrømmene . Modellen kan brukes på alt fra fiskeegg og -larver til oljesøl og plastforurensning, og den kan brukes til å beregne spredningen av smittsomme luselarver. Havforskningsinstituttets Lakseluskart viser beregnet smittepress langs hele norskekysten.

– Vi har sett at det i de fleste tilfellene er god sammenheng mellom det som observeres når vi teller lakselus på fisk under feltarbeid og det modellen viser, sier forsker Anne D. Sandvik i en artikkel på Havforskningsinstituttets hjemmeside.

Alle oppdrettsanlegg rapporterer jevnlig hvor mye lakselus og oppdrettsfisk de har. Dette legges inn i spredningsmodellen, sammen med kunnskap om havstrømmer, saltholdighet og temperatur, lakselusas biologi, adferd og eggproduksjon.

Modellen danner, sammen med tellinger av lus på villfisken, et viktig grunnlag for rådene Havforskningsinstituttet gir til forvaltningen. Nærings- og fiskeridepartementet bruker opplysningene til å regulere oppdrettsproduksjonen gjennom trafikklyssystemet.

Modellen er blitt grundig testet i Hardangerfjorden fra 2012 til 2018. Testene viser at modellen stemmer godt med det forskerne ser når de gjør observasjoner i felt.

Den viktigste mekanismen for å frakte lakselus langt av gårde, er skapt av lange indre bølger, ikke tidevannsstrømmene som har lavere hastighet. Vind kan også transportere og spre ved at den skaper strømmer i overflatelaget i sjøen langs kysten og i fjordene.

I fjordene er det alltid en lagdeling, med lettere og ferskere vann over og saltere vann under. Dersom lagdelingen endrer seg, for eksempel ved at vann transporteres oppover eller nedover i dypet, oppstår det horisontale forskjeller i vannets tyngde og trykkraft. Slike endringer skjer ofte ved at det blåser nordavind eller sønnavind langs kysten.

Resultatet er at en lang indre bølge skapes og forplanter seg innover fjorden. Vannstrømmen fra en slik bølge kan transportere vann innover eller utover fjordene i dagevis.