Virksomheter som har minst 30 prosent omsetningsfall (20 prosent for mars, 30 prosent for april og mai) som følge av virusutbruddet, kan søke kompensasjon fra staten. Informasjon om ordningen finnes på nettsiden kompensasjonsordning.no. Søknadsskjemaet var ikke klar 17. april kl. 16: 00, men skal snart være tilgjengelig.

Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt,
størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader, og hvorvidt foretaket har vært pålagt å stenge av staten.

Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for månedene mars, april og mai. Utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

Klyngene Stiim Aqua Cluster og Norwegian Energy Solutions inviterer i samarbeid med DNB til et webinar med informasjon om kontantstøtteordningen og lånegarantiordningen torsdag 23. april kl. 10:00. Påmeldingslink til webinaret og mer informasjon kommer i begynnelsen av uke 17.

Næringsforeningen arrangerte fredag 17. april et webinar der Harry Veum, Stig Tore Strand, Stian Haugen og Pål Fagerli fra EY orienterte nærmere om den statlige kompensasjonsordningen som skal hjelpe bedrifter i «koronakrise» med støtte til faste og uunngåelige utgifter.

Det er utarbeidet to ulike formler for beregning av krav. Den ene formelen omfatter foretak som ble pålagt at staten å stenge ned på grunn av koronapandemien. Den andre ordningen omfatter foretak som ikke ble pålagt å stenge ned, men som likevel har hatt inntektsbortfall.

Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik:
Reduksjon i omsetning x (uunngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent

Minstegrensen for å få utbetalt kompensasjon er 5 000 kroner. Det legges opp til at den øvre grensen for støtte per foretak blir 30 millioner kroner per måned og at det settes en høyere maksgrense for konsern, forutsatt at en slik løsning kan godkjennes av ESA. Faste og uunngåelige utgifter

Faste og uunngåelige utgifter

Som faste uunngåelige utgifter har regjeringen regnet leie av lokale, lys og varme, vann og avløp, forsikring, leie av utstyr og transportmidler, samt netto rentekostnader. EY sine eksperter fortalte at også kostnader til regnskapsfører, faste telefonutgifter og nødvendige lisenser bør kunne regnes med. Departementet skal i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva som vil regnes som uunngåelige faste kostnader.

Ved søknad må kostnader periodiseres, og det må sannsynligvis sendes inn separate søknader for hver av månedene mars, april og mai. Foretak som søker kontantstøtteordningen må kunne dokumentere tallene, og det må kunne innhentes revisorattest.

På samme måte som når skattemeldingen leveres, har man plikt til å levere inn et korrekt søknadsgrunnlag. Den som forsettelig eller grovt uaktsomt leverer uriktige opplysninger, kan ilegges en straff på 30 eller 60 prosent av tilskudd som urettmessig er utbetalt.