Pigghå og oppdrett er første utfordringen vi lanserer for medlemmene. Pigghå er en rødlistet art, og det er viktig at aktører som driver aktivitet i sjøen tar godt vare på arten. Samtidig skal man leve i sameksistens. Pigghå tiltrekkes av dødfisk som blir liggende i noten, og da er det fare for at de biter hull i noten for å spise på fisken. Slike hendelser har ført til at fisk har kunnet rømme, og det har samtidig gått inn pigghå i noten. Fiskeridirektoratet har de senere årene mottatt flere meldinger om pigghåangrep.

Forretningsmuligheter i klyngen

I dag har havbruksnæringen begrenset verktøy til å kunne håndtere utfordringene, og i områder med pigghå må forhøyet dødelighet og feilplassering av dødfisksystem inngå i risikovurderingene. Det skal videre etableres rutiner som sikrer forsvarlig kontroll med at dødfisksystem er montert og satt ut riktig og fungerer som forutsatt. Videre m det være rutiner og ekstra aktsomhet ved forhøyet dødelighet og værforhold som hindrer daglig røkting.

I tillegg til aktsomhet ved økt dødelighet og feilplasseringer av dødfisksystem finnes disse mulighetene for å hundre at pigghå biter hull i noten:

  1. Forsterket notsystem i områder med økt fare for angrep
  2. Skremme eller forstyrre predatorer i nærheten av anlegg
  3. Eventuelt andre metoder/systemer

For å skremme hai og andre predatorer brukes i dag lyd, men disse løsningene viser lav til moderat effekt på pigghå. Nøter med vaier og plast for å hindre predatorangrep er tungvint og arbeidskrevende. Potensialet er derfor stort for bedrifter som utvikler nye og bedre løsninger på problemet.

Selskaper som ønsker å ta del i en utvikling som dette tar kontakt med Stiim Aqua Cluster ved Eivind Helland 

Her kan du lese om utfordringene med pigghå og oppdrett:

Havforskningsinstituttet er interessert i observasjoner

Utviklingen av ny teknologi innen havbruksnæringen for å få til sameksistens mellom oppdrett og pigghå er også av interesse for Havforskningsinstituttet. Forskerne har grunn til å tro at pigghåbestanden er økende, men pigghå er en art som i liten grad fanges på tokt fordi bestanden er mobil og går i store stimer. Havforskningsinstituttet har derfor ønske om å registrere artens utbredelse bedre enn det de har mulighet til i dag.

– Vi på Havforskningsinstituttet er svært interessert i observasjoner av pigghå. Kanskje det er mulig å få til et samarbeid i forhold til å registrere observasjoner av arten i forbindelse med utviklingen av ny teknologi? sier forskningssjef Ole Thomas Albert.

Pigghå er en ikke ubetydelig fiskeriressurs, men arten er nå rødlistet fordi den var sterkt overbeskattet. Nå er imidlertid bestanden på vei oppover.

Se gjerne Havforskningsinstituttets temaside om pigghå for mer informasjon om arten.

Åpen for flere utfordringer

– Utfordringer er forretningsmuligheter, og fremover ønsker vi å sette søkelys på noen av dem for å være med på å skape forretningsmuligheter for medlemmene i klyngen, sier daglig leder Eivind Helland i BluePlanet.

Han har allerede notert ned åtte utfordringer som ut over høsten skal presenteres for medlemmene i Stiim, og predatoren pigghå i fiskeoppdrett er den første.

– Utfordringene er idéer og innspill som har kommet fra medlemmene, sier Helland. Han tar gjerne tar imot flere utfordringer, som Stiims kreative og innovative medlemsbedrifter kan finne nye og gode løsninger på.

Forslag til utfordringer kan sendes på e-post til eivind.helland@blueplanet.no