Stiim samarbeider i 2020 med NORCE, Universitetet i Stavanger og Blue Planet, om å uforme det som skal bli grunnsteinen i en ny regional infrastruktur for forskning på akvakulturteknologi. Det nye selskapet Blue Research AS er produktet av dette samarbeidet, og selskapet har nylig søkt om FoU-tillatelser for gjennomføring av forskning og utvikling i kommersiell skala.


Samarbeidet åpner for at den forskningskraft og faglige ekspertise NORCE besitter innen bærekraft og digital akvakultur, skal bidra til sentrale fremskritt for næringen. Samtidig er Stiims bransjekunnskap og kontaktflate mot sjømatbedrifter over hele verden av stor betydning for å lykkes.

«For å tilby de beste resultatene, løsningene og bygge fruktbare samarbeid mellom akvakulturnæringen, offentlige virksomheter, og beslektede bedrifter, er vi avhengig av god tilgang på data – og det må på plass infrastruktur til å samle data fra testing av ny teknologi i kommersiell skala», forteller seniorforsker Lars Ebbesson i NORCE entusiastisk.

Prosjektleder i Stiim Aqua Cluster, Steffen Kildal, framholder at FoU-tillatelser representerer en styrket gjennomføringsevne i utviklingen av fremtidsrettede, kostnadseffektive og etterspurte løsninger for en mer bærekraftig akvakultur.

«I en tid der vi trenger å hente ut mer mat fra havet og kysten vår, er det nødvendig gjøre gründere og teknologiutviklere i stand til å skape verdier, vekst og trygge arbeidsplasser på en mer miljøvennlig måte. Det kan ta noe tid før vi får svar på søknaden i Blue Research, men forhåpentligvis kan det allerede i 2021 åpnes fasiliteter til å teste og validere teknologiske nyvinninger i kommersiell skala, under kontrollerte forhold og med god forskningsfaglig støtte», sier han videre.

De tre hovedsatsingsområdene for samarbeidet er:

  1. Presisjonsoppdrett
  2. Utvikling av arealer i sjø og havbasert oppdrett
  3. Miljøpåvirkning og sirkulær økonomi

I den foreløpige prosjektporteføljen er det allerede tilknyttet mer enn 40 spennende teknologiprosjekter.