Grønn plattform ble lansert i regjeringens tredje tiltakspakke som følge av koronapandemien i mai 2020. Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova og Siva forvalter midlene, og målet er et sømløst virkemiddelsamarbeid.

Regjeringens mål med Grønn plattform er å utløse flere og raskere investeringer fra bedriftene i grønne, bærekraftige løsninger og produkter. Videre er det et mål å styrke norsk eksport og verdiskaping. Samarbeidet vil også gjøre norske bedrifter bedre rustet i møte med de mulighetene som åpner seg opp i Horisont Europa gjennom EUs European Green Deal.

Forprosjekter

Innenfor Grønn plattform er det mulig å søke om forprosjekter og hovedprosjekter. Forprosjekt-utlysningen gjelder aktivitet som skal berede grunnen for større hovedprosjekter. Forprosjektene kan ha varighet på inntil tre måneder og kan få opptil 300 000 kroner i støtte. Støtten kan dekke inntil 100 prosent av støtteberettigede kostnader. 

I trinn 2 vil en kunne søke støtte til store treårige hovedprosjekter, med støttebehov på over 50 millioner kroner per prosjekt. Hovedprosjektene skal innrettes slik at formålene omtalt i bakgrunnen for Grønn plattform kan realiseres. Mer informasjon om dette kommer i egen utlysning som planlegges våren 2021.

Både bedrifter og forskningsorganisasjoner kan søke, og søknadsfristen for forprosjekter er satt til 6. januar.

Les mer om forprosjekter til Grønn plattform her

Hovedprosjekt-utlysningen kommer våren 2021. Det er ikke nødvendig å ha hatt et forprosjekt for å kunne søke støtte til gjennomføring av et hovedprosjekt.

I trinn 2 vil en kunne søke støtte til store treårige hovedprosjekter, med støttebehov på over 50 millioner kroner per prosjekt. Hovedprosjektene skal innrettes slik at formålene omtalt i bakgrunnen for Grønn plattform kan realiseres. Mer informasjon om dette kommer i egen utlysning som planlegges våren 2021.