God energiledelse handler om å ta grep om energibruken, og det lønner seg både for økonomien og klimaet. Enova har nå laget egne nettsider, «Enova kunnskap», for bedrifter som ønsker å komme i gang.

På sidene gir Enova konkrete råd og tips til bedrifter innen åtte sektorer, blant annet er det laget en egen side med tips til hvordan man kommer i gang med energiledelse i oppdrettsanlegg.

I oppdrettsnæringen er de mest energikrevende prosessene ofte knyttet til fóring og fórflåte, og her finnes det mange alternativ for å få ned energibruken. Batteri for å optimalisere driften, landstrøm og ny teknologi, er lønnsomme tiltak sammen med rutiner og god oversikt.

Enova har listet opp ti utvalgte tiltak som bedrifter i næringen har hatt gode erfaringer med. Tiltakene er valgt fordi de ikke krever lange og omfattende prosesser, og fordi de hver for seg gir en stor gevinst.

De ti utvalgte tiltakene er:

  • Energiledelse inkludert EOS
  • Etablere landstrøm på fôrflåteanlegg
  • Etablere batterihybriddrift på fôrflåteanlegg
  • Rutine for drift av fôrblåseanlegg
  • Etablere LED-belysning på flåter og i merder
  • Vurdere alternativ utfôringsteknologi
  • Optimal drift av hjelpebåt
  • Optimal design av rør og pumpeløsning
  • Optimalisering av oppvarmingsløsning på fôrflåte
  • Optimal oppvarming av arbeids- og oppholdsrom

Les mer på Enova kunnskaps side for oppdrettsnæringen