– På tampen av sommeren i fjor ble det sagt at arbeidet med rammeverket hadde et 2-årsperspektiv. Våren 2021 går vi i gang med konkret arbeid innenfor flere områder, sa Dalen.

Han trakk frem følgende områder som nå prioriteres:

  • Høring av forslag om realregistrering og pant
  • Konsekvensutrede områder (Fdif/HI forslag)
  • Vurdere produksjonsområdenes yttergrenser
  • Utarbeide forslag til prosess for avklaring av områder/blokker, prosess for avklaring av lokaliteter, tillatelsesordning og tildelingsprosess for tillatelser

Ønsker å gi forutsigbarhet og trygghet

– Det er viktig for dere med en form for forutsigbarhet i forhold til hvor vi skal. Næringsaktørene som vil utvikle havbruk til havs har planer som krever betydelige investeringer og har behov for trygghet, sa Dalen og fortsatte:

– Det er et klart uttalt mål fra politisk ledelse i departementet og Statsministerens kontor at det skal satses på havbruk til havs, og det er stor interesse for dette i mange politiske miljø.

Dalen refererte både til departementets rapport om havbruk til havs fra 2018 og til rapporten «Verdiskapingspotensiale og veikart for havbruk til havs» utarbeidet på oppdrag av Stiim og Norsk Industri i 2020, og han pekte på avklaringene som må gjøres for å få rammeverket på plass.

De faktorene som er mest kritiske å få på plass er areal og lokaliteter, tildeling av tillatelser, tekniske standarder og standarder for drift, samt offshore tillatelser.

– Nå må vi gjøre en utvelgelse blant de prioriterte områdene for videre konsekvensutredning i forhold til offshore tillatelser, sa Dalen.

Arbeidet med å utarbeide konkrete høringsforslag på områder starter nå. Han pekte på områder i Trøndelag som en naturlig start for konsekvensutredning, men åpnet også for at det er aktuelt å utrede områder i sør og lenger nord. I Rogaland trakk han fram nærheten til leverandørindustrien som et positivt moment.

Når det gjelder tildeling av tillatelser for havbruk til havs, så er formålet å legge til rette for lønnsom drift slik at planer om havbruk til havs kan realiseres.

– Kanskje er tillatelsene egnet for auksjon, men man kan også vurdere fastpris-ordninger. En har også vurdert om det skal være en form for pre-kvalifisering som setter minstekrav i forhold til driftserfaring og kompetanse hos dem som tildeles tillatelser.

Seniorrådgiveren understreket at departementet ønsker en god dialog med alle aktørene når de nå går i gang med å skrive og utarbeide rammeverket for havbruk til havs.

Ny havbruksstrategi

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen har varslet en ny havbruksstrategi. Strategien vil blant annet se på tilgang til fór, areal, infrastruktur og digitalisering, og tillatelsessystemet er ent annet viktig tema.

Seniorrådgiver Marius Dalen kunne ikke gå nærmere inn på hva som vil komme i strategidokumentet, men siterte ministeren i forhold til at forvaltningen må henge med både for å tilrettelegge for å utvikle kystnært havbruk, produksjon lengre ut til havs og i store volumer på land. Strategien vil også ta for seg hvordan havbruksnæringen kan bidra til å redusere klimagassutslipp, minimere negative miljøkonsekvenser og bedre dyrevelferden.

Strategien skal etter planen legges fram før sommeren.

Illustrasjonen fra Norsk Polarinstitutt viser definisjonene av «havbruk til havs»,