Grønn Plattform er en ny statlig satsing som gir støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst. Hensikten er å skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid.

Stiims søknad var en av 93 som nådde igjennom av de totalt over 400 søknadene som ble sendt om støtte til forprosjekt på Grønn Plattform.

Forprosjektstøtten er på 300.000 kroner og skal resultere i en rapport som gir grunnlag for søknad om et hovedprosjekt. Utlysningen av hovedprosjekter i Grønn Plattform skjer om kort tid på Forskningsrådets nettsider.

Stiim har søkt forprosjekt med det formål å utvikle et prosjekt basert på en lavutslippsverdikjede for havbruk til havs. Verdikjeden skal levere på FNs bærekraftsmål, spesielt når det gjelder å redusere utslipp av klimagasser og andre miljøavtrykk.

Den nye verdikjeden for offshore havbruk skal bidra til FNs klimamål, ved at CO2 utslipp per tonn produsert fisk minimeres. Verdikjeden skal også minimere andre miljøavtrykk og tilfredsstille samfunnets krav til biosikkerhet og HMS. For verdikjeden fra smolt til slakteklar fisk kan dette skje gjennom valg av teknologiske løsninger, lokalisering, skala, og driftsformer, og full elektrifisering av produksjon og transport i verdikjeden. Dette impliserer også behov for betydelige innovasjoner innen digitalisering og robotisering, samt standardisering av utstyr og operasjoner.

Etablering av en internasjonalt ledende verdikjede kan ha et årlig verdiskapingspotensial på opp mot 100 milliarder kroner og sysselsettingspotensial på opp mot 40.000 årsverk.

Forprosjektet er forankret i Stiims medlemsbedrifter og samarbeidspartnere. De tildelte midlene vil nå bli brukt til å jobbe frem en søknad om hovedprosjekt og bygge et sterkt hovedkonsortium.

I forprosjektet skal det endelige målet og ambisjonene for hovedprosjektet defineres, og aktuelt søkerkonsortium skal defineres. Forprosjektet skal også skissere verdiskapingspotensial og beskrive hvilke aktiviteter som skal gjennomføres i hovedprosjektet.