EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa har startet. Forskningsrådet og Innovasjon Norge arrangerer i uke 17 og 18 sju morgensendinger der de gir innsikt i hvor de mener det er gode muligheter for norske aktører. Søyler, klynger og samfunnsoppdrag er tre begrep som går igjen, og som det kan være nyttig å kjenne til.

Tre hovedsøyler i Horisont Europa

Horisont 2020 hadde en struktur med tre søyler (Pillars), og den videreføres i Horisont Europa.

  1. Fremdragende vitenskap, viderefører satsingen på banebrytende nysgjerrighetsdrevet forskning.
  2. Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv. Her er det etablert seks såkalte «klynger» som viderefører satsinger på samfunnsutfordringer og industrielt lederskap i Horisont 2020. Mer enn halvparten av budsjettet i Horisont Europa er foreslått avsatt til søyle to.
  3. Åpen innovasjon er søyle tre, og den viktigste nysatsingen er etableringen av Det europeiske innovasjonsrådet (EIC) med to hovedvirkemidler: Pathfinder for støtte til utvikling av banebrytende og innovative teknologier med kommersialiseringspotensial, og Accelerator for støtte og garantier til små og mellomstore bedrifter (SMB-er) for markedsintroduksjon og oppskalering.

Clusters – webinarer om tematisk inndeling i søyle 2

I Horisont Europas søyle to «Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv» delt inn i seks tematiske områder, kalt klynger (clusters). Hvert område har eget innhold og representerer muligheter for støtte til norske aktører. I uke 17 og 18 skal Forskningsrådet og Innovasjon Norge i en webinarserie gå igjennom de tematiske inndelingene i Horisont Europas søyle to, der utlysningene om samfunnsutfordringene er samlet.

Serien gir innblikk i hovedinnholdet i hver klynge/cluster, hvor i programmet Forskningsrådets og Innovasjon Norges eksperter mener det er gode muligheter for norske aktører, samt den norske støtten det er mulig å få i søknadsprosessen. Det blir også mulig å sende inn skriftlige spørsmål til ekspertene under sendingen.

Cluster 4, digitalisering, næringsliv og romvirksomhet er et satsingsområdet som vil være aktuelt for mange av Stiim Aqua Clusters medlemsbedrifter innen industriell innovasjon og akvateknologi. Cluster 6, mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø har også innhold relatert til hav og kan være aktuelt.

Cluster 4 har frokostseminar 6.mai. Les mer og meld deg på her: Kickoff Horisont Europa – Digitalisering, næringsliv og romvirksomhet (forskningsradet.no)

Cluster 6 har frokostseminar 29.april. Les mer og meld deg på her: Kickoff Horisont Europa – Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø (forskningsradet.no)

For en oversikt over alle kickoff-sendingene i uke 17 og 18, se oversikten på Forskningsrådets hjemmeside.

Missions er samfunnsoppdrag

I Horisont Europa har EU pekt ut fem samfunnsutfordringer som man ønsker å finne en løsning på gjennom banebrytende forskning og innovasjon. Det kommer egne missions-utlysninger, og i løpet av høsten 2021 vil EU lyse ut midler til en rekke prosjekter under de fem samfunnsoppdragene (missions):