DNB lanserte 12. mars kampanjen «Havgapet» for å øke folks bevissthet rundt betydningen av havnæringene og behovet for omstilling og verdiskaping. Bakgrunnen var rapporten «Blå økonomisk vekst – havøkonomien i Norge mot 2040» utarbeidet av Ny Analyse for DNB. Rapporten peker på at det forventes en merkbar nedgang i aktivitet og inntekter fra olje- og gassektoren. Økt verdiskaping fra de andre havnæringene, maritim, sjømat og marin turisme, må til for å dekke gapet i inntekter og arbeidsplasser som vil oppstå.

Rapporten viser at det vil være behov for investeringer på 240 milliarder kroner årlig for å kompensere for fallet i inntekter fra norsk olje og gass, selv om olje og gass i 2040 fortsatt vil stå for halvparten av verdiskapingen innen havøkonomien, sier Terje R. Fanebust.

Verdiskapingen fra norsk olje og gass utgjorde i 2019 hele 507 milliarder kroner, og næringen sysselsatte 55.000 personer. Lykkes Norge med omstilling og blå vekst, kan den samlede verdiskapingen fra havnæringene utgjøre 890 milliarder kroner i 2040. Med et basisscenario vil verdiskapingen være rundt 820 milliarder kroner. Tallene omfatter både olje- og gass, maritim, sjømat og maritim turisme. Dersom en lykkes med blå vekst, kan det bli 380.000 jobber tilknyttet havnæringene i 2040. Det er 115.000 flere jobber enn i dag.

For å dekke verdens økende matbehov, er vi også helt avhengige av havet. Den norske sjømatnæringen forsyner verden med hele 25.000 måltider hvert minutt.

Fanebust tror det økosystemet og den kompetansen som er bygget opp gjennom oljeindustrien blir en nøkkel i omstillingen og ny verdiskaping fra havnæringene.

– Evnen til samarbeid og det fokus som har vært på HMS og kvalitet er viktig. Klarer vi å dra med oss synergiene og få til et samarbeid på tvers, så er mulighetene gode for å få til nye ting innen havvind, oppdrett, batteriindustrien og så videre. Det finnes mange konkurrerende virksomheter, men i klyngene samarbeider de, sier han.

Bærekraftig strategi

DNB og andre banker står i en krevende spagat i forhold til omstillingen og behovet for økt kapital til satsing på nye områder og næringer.

– På den ene siden vet vi at overgangen vil kreve enorme investeringer, men kapitalen og kompetansen fra olje- og gassindustrien er nødvendig for å få til en omstilling. Vi må også sikre at aktørene vi finansierer har en bærekraftig strategi, sier regionbanksjefen.

DNB har forpliktet seg til å låne ut 450 milliarder kroner innen 2025 knyttet til finansiering av fornybar energi og infrastruktur. I tillegg skal det lånes ut 130 milliarder til grønn eiendom.

– Vi krever en grønn strategi fra selskapene vi skal finansiere eller investere i. Vi sorterer ikke etter «grønt eller svart», men selskapene må synliggjøre at de beveger seg mot en mer bærekraftig strategi, sier Terje R. Fanebust og legger til at banken arbeider mye med rådgivning i forhold til ESG og bærekraft.

Fra tilpasning til omstilling

Regionbanksjefen har merket seg at Rogaland ofte omtales som det fylket der næringslivet er best på omstilling. Selv er han litt uenig i det:

– Vi er fryktelig gode på tilpasning, men ikke fullt så gode på omstilling. Det har vært flere nedturer i oljeindustrien som har ringvirkninger for hele regionen. Da er bedriftene flinke til å kutte kostnader, selge til nyer markeder og diversifisere risiko. Men for meg handler omstilling om noe annet. Det er å bruke den kompetansen en har til å utvikle helt nye produkter og tjenester.

Og mens tilpasning kan gjøres ved å kutte kostnader, krever omstilling kapital. Ifølge Ny Analyse 240 milliarder kroner i investeringer hvert år fra 2020-2040 for å dekke «havgapet». Skattebidraget fra havet tilsvarer til sammen all sykehusdrift, barnetrygd og kontantstøtte, politi og påtalemyndighet, samt 80 % av utgiftene til høyere utdanning og fagskoler. I et slikt perspektiv blir det ekstra viktig å lykkes med omstilling når inntektene fra olje- og gassproduksjon går ned.  

– Når en krise oppstår er det gjerne kapital en har minst av. Derfor bør en gå fra tilpasning til omstilling et par år etter en krise, slik at en har flere ben å stå på i fremtiden. Skal vi lykkes med omstilling må det investeres i teknologi, nye næringer og i eksisterende næringer som kan utvikle seg, sier Terje R. Fanebust.