8. mars i år innførte Nærings- og fiskeridepartementet en midlertidig stans i muligheten til å søke om nye særtillatelser. Nå åpnes det igjen opp for søkning til forskning, slaktemerd, stamfisk og undervisning. For fiskepark og visning videreføres stansen inntil departementet har foretatt en gjennomgang av særtillatelsene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Det vil imidlertid være mulig å søke om forlengelse av eksisterende visningstillatelser for inntil fem år.

– Vi ser et behov for å gjennomføre ytterligere arbeid med gjennomgang av hele særtillatelsessystemet, noe vi vil komme tilbake til i havbruksstrategien som legges frem i neste uke, sier fiskeri- og sjømatministeren i pressemeldingen.

Særtillatelser er søknadsbaserte tillatelser til særlige formål som forskning, utvikling, visning, stamfisk, undervisning, slaktemerd og fiskepark. Tillatelsene tildeles av Fiskeridirektoratet etter en konkret, faglig vurdering.I motsetning til kommersielle akvakulturtillatelser, er særtillatelsene vederlagsfrie, og ikke antallsbegrenset.

Det er i dag 284 ulike særtillatelser som samlet har en matfiskkapasitet på 192 719 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB). Dette utgjør i overkant av 20 prosent av næringens totale MTB i sjø. Likevel inngår ikke særtillatelsene i trafikklyssystemet, dvs. at man for eksempel ikke får nedtrekk i røde områder og tildeling skjer uavhengig av miljøstatus for området der tillatelsen skal drives.