Ny forskning gjort av Eva Brod har undersøkt hvilken effekt ulike behandlingsteknologier har på innholdet av næringssalter og tungmetaller i fiskeslam, skriver NIBIO på sine nettsider. Målet med prosjektet «Fra blått avfall til grønn ressurs: Fiskeslam som gjødsel til jordbruket» (FishBash) er å bidra til utvikling av resirkuleringsgjødsel basert på fiskeslam som kan erstatte en del av mineralgjødselen i jordbruket.

I prosjektet har Brod analysert seks fiskeslamsprodukter som har vært igjennom ulike behandlinger for å gjøre slammet lettere å håndtere. Fire av produktene er avvannet og tørket, ett er flytende biorest etter biogassproduksjon, mens det siste er avvannet og tørket biorest.

I utgangspunktet tenkte forskerne at de ulike teknologiene virket inn på gjødselkvaliteten til sluttproduktet, fordi nitrogen tapes til luft ved høye temperaturer. Det viste seg imidlertid at 70 prosent av nitrogenet som er tilgjengelig for plantene, forsvinner ut med vannet allerede under avvanning på settefiskanlegget – det vil si før tørkeprosessen i det hele tatt har startet. Det meste av nitrogenet som var igjen, var lite tilgjengelig for plantene og hadde variabel effekt.

Fiskeslammet ble behandlet for å gjøre det lettere å håndtere som gjødsel.

Eva Brod tror andelen av fôrrester i slammet kan være en av flere faktorer som påvirker i hvilken grad tørket slam egner seg som nitrogengjødsel.

  • – Jeg tenker at hvis andel fôrrester, altså fôr som fisken av en eller annen grunn ikke har spist, er høy, så vil fiskeslammet ha en god gjødselkvalitet. Det fordi slam med høyt innhold av proteiner vil være lett for organismene i jorda å bryte ned, og nitrogenet frigjøres til en form som plantene kan dra nytte av, sier Eva Brod.

Hun presiserer at det uansett er ønskelig med lite spill av fôr i produksjonen av settefisk men mener en bør se på om gjødseleffekten til slammet kan økes gjennom etterbehandling, eventuelt om slammet kan brukes sammen med mineralgjødsel.

– Fiskeslam tilfører jorda organisk materiale. Sett fra et sirkulærøkonomisk perspektiv bør vi absolutt ta det i bruk som en erstatning for en større eller mindre del av mineralgjødselen, avhengig av hvilken kvalitet fiskeslammet har, sier hun.