Stiim-medlemsbedriften Proactima fikk i sommer et prosjekt fra Fiskeridirektoratet for å kartlegge status i forhold til risikostyring i havbruksnæringen. Prosjektet skal også se på risikostyring i forhold til bærekraft.

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø. Helhetlig risikostyring er en viktig del av dette arbeidet. Det er et mål at alle akvakulturvirksomheter skal ha et risikostyringssystem som brukes i arbeidet for å forebygge farer og uønskede hendelser og som hele tiden forbedres.

Proactima skal kartlegge og vurdere hvordan det arbeides med risikostyring i næringen i dag. Det gjøres ved hjelp av en spørreundersøkelse som sendes ut på e-post og intervjuer av noen av respondentene. Det tar omtrent 10 minutter å besvare undersøkelsen. Svarene vil være en viktig del av grunnlaget for det videre arbeidet med risikostyring.

– Vi går i gang med spørreundersøkelsen i uke 39, og vi håper de som får skjemaet tilsendt tar seg tid til å svare. Svarene anonymiseres, og alle svar er like viktige og riktige for å gi et helhetlig bilde av status, sier rådgiver innen risikostyring og analyser innen havbruk, Päivi Teivainen-Lædre i Proactima.

Sammen med Hermann Steen Wiencke, som er en av grunnleggerne av Proactima og nasjonalt anerkjent fagekspert innen risikostyring- og analyser, har hun ansvar for prosjektet.