Nærings- og fiskeridepartementet sendte 11. oktober forslaget til etablering av ny ordning for tildeling av miljøteknologitillatelser ut på høring. Forslaget gjelder etablering av en ny ordning for tildeling av tillatelser i sjø til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret. Her er lenke til høringen. Frist for å gi innspill til departementet er satt til 14. januar 2022.

Hovedinnholdet i høringsbrevet er:

 • Tillatelsene tildeles årlig og tillatelsene avgrenses i maksimalt tillatt biomasse. Det første året kan det tildeles inntil 15 000 tonn biomasse (MTB). Departementet vil forut for hver tildelingsrunde ta stilling til ordningens størrelse det aktuelle året. Ingen søker kan det første året tildeles mer enn 7500 tonn MTB, uavhengig av i hvilket produksjonsområde tillatelsen etableres.
 • Etablering av tillatelsene krever på ordinær måte klarering av lokalitet. Dersom den som får tilsagn om miljøteknologitillatelse trenger en ny eller utvidet lokalitet, må dette omsøkes til relevant fylkeskommune på ordinær måte. Tilsagn om tillatelse gir ingen rettigheter til å få klarert lokalitet.
 • Tillatelsene vil enten tildeles gjennom en innovasjonskonkurranse eller gjennom en auksjon med prekvalifiseringsvilkår. Departementet foreslår at prekvalifiseringsvilkårene og minimumsvilkårene i en innovasjonskonkurranse skal være de samme:
  o Null utslipp av egg og frittsvømmende stadier av lakselus (effektkrav).
  o Minimum 60 prosent oppsamling av slam (effektkrav).
 • Dersom det blir tildeling gjennom en innovasjonskonkurranse vil søker kunne oppnå innovasjonspoeng for løsninger som går ut over minimumskravene når det gjelder slam. Det vil også være mulig å få innovasjonspoeng for oppnåelse av andre forhåndssatte miljøkriterier. Vederlaget for tillatelsene i en slik konkurranse vil bli satt med utgangspunkt i
  auksjonsprisene som er oppnådd i forbindelse med ordinære kapasitetsjusteringer, men med et rimelig fradrag.
 • Departementet ber om høringsinstansenes syn på om tillatelsene bør tidsbegrenses.
 • Uavhengig av hvilken metode som blir brukt for tildeling, vil vilkårene følge tillatelsene, gjennom forskrift og gjennom særskilte vilkår satt i tillatelsene. En oppdretter som bryter vilkårene kan bli møtt med reaksjoner, sanksjoner og/eller tilbaketrekning av tillatelsene.

Tillatelsene i den nye miljøteknologiordningen kommer i tillegg til veksten som blir tilbudt på ordinær måte gjennom trafikklyssystemet. Hver enkelt søker kan maksimalt få tildelt 10 tillatelser, og det skal stilles strenge miljøkrav til søkerne.