NORCE (Norwegian Research Centre) leder den nye satsingen på sirkulær bioøkonomi på Vestlandet gjennom prosjektet BIOSIRKEL. Prosjektet har et totalbudsjett på 44 millioner og fikk nylig innvilget 28 millioner i støtte fra Forskningsrådet gjennom ordningen Kapasitetsløftet. Kapasitetsløft-prosjektene skal gi nyskaping i regionalt næringsliv, og Forskningsrådet innvilget støtte til åtte prosjekter fra hele landet. Samlet får Kapasitetsløftprosjektene 223 millioner kroner over seks år.

Prosjektet BIOSIRKEL skal bygge opp en regional kompetanseplattform for sirkulær nyskaping og samspill mellom forskning, offentlig sektor og utdanning. Aktørene blir del av et større nettverk som skal øke kompetanse på sirkulær bioøkonomi i næringslivet og stimulere til økt tverrfaglig samarbeid.

– Vi ser fram til et tett samarbeid med næringslivet og til å bidra med vår forskningskompetanse for å gi ny kunnskap om hvordan vi sammen kan styrke Vestlandets grønne konkurransekraft. Lykkes vi med dette, kan det gi betydelige effekter, sier Kristin Wallevik, administrerende direktør i NORCE.

Gro Bjerga er forskningsleder i NORCE og en av initiativtakerne til prosjektet BIOSIRKEL. (Foto: Andreas R. Graven/NORCE)

Forskningsleder Gro Bjerga i NORCE tok initiativ til prosjektet sammen med konserndirektør Klima og miljø i NORCE, Hans Kleivdal. Målet med prosjektet er å overføre løsningene innen sirkulær bioøkonomi til næringslivets hverdag.

Gro Bjerga er forskningsleder i NORCE og en av initiativtakerne til prosjektet BIOSIRKEL. (Foto: Andreas R. Graven/NORCE)

– Redusere råvarer gjennom resirkulering og gjenbruk av organisk avfall er ett eksempel. Slik bevarer vi ressursene i et kretsløp lengre. Et bidrag til marin sektor kunne være redusert fotavtrykk fra fôr, som i dag utgjør 77% av karbonavtrykket ved oppdrett av laks og ørret, sier forskningsleder i NORCE Gro Bjerga.

Prosjektet løper etter planen frem til 2028.

Samarbeidspartnere i prosjektet:

Biomasseleverandører: Ragn Sells Havbruk, Fiskå Mølle

Bedrifter med muliggjørende bioøkonomisk teknologi: Renevo, Agri-E, FishGlobe, Gas2Feed

Produksjonsaktører: Prototech, Grieg, Cargill, Arctic Seaweed

Klynger, næringsallianser og interesseorganisasjoner: Blue Planet, Stiim Aqua Cluster, Sitep, Risavika Bioproduction, Industriutvikling Vest, NCE Seafood Innovation Cluster, Bergen Næringsråd, Ocean Innovation Norwegian Katapult, Næringsforeningen i Stavanger, Klimapartner Vestland

Fasilitatorer og europeiske nettverk (underleverandørene): EY, Natural State, Nordic Circular Hotspot, Holland Circular Hotspot, Circular Biobased Delta

Hans Kleivdal er konserndirektør Klima og miljø i NORCE. Her står han omgitt av mikroalger. (Foto: Andreas R. Graven/NORCE)