Rapporten innledes med at olje- og gasseventyret ennå ikke er over, men at det likevel er behov for at vi fornyer oss. Den uavhengige rapporten er McKinsey & Companys bidrag til debatten om hva vi i Norge skal leve av i fremtiden. I rapporten har de definert disse ti næringene som det Norge bør satse på i årene som kommer:

  • Hydrogen
  • Havvind
  • Batterier
  • Karbonfangst og lagring
  • Grønn maritim næring
  • Industriell programvare
  • Forbrukerplattformer
  • Sirkularitet
  • Havbruk
  • Turisme

I rapporten er det pekt på tre «mulighetskilder» som binder sammen store, globale megatrender med norske særstyrker: muligheter fra energiskiftet, muligheter fra digitalskiftet og muligheter fra bærekraftskiftet (ut over energinæringene). Havbruk, turisme og sirkularitet er definert som muligheter fra bærekraftskiftet.

De 10 mulighetsnæringene frem mot 2030 kan gi 310 milliarder i økt verdiskaping (BNP) og 210.000 nye arbeidsplasser. Av dette er det estimert at havbruk vil bidra med 18.000 årsverk.

Størst total økning i bidraget til verdiskapning

Det er lagt til grunn at utviklingen av verdens mest bærekraftige havbruk vil gi en økning i bidraget til norsk verdiskaping (BNP) på 83 milliarder kroner i perioden 2020-2030. Havbruk topper listen og er den næringen som i kronebeløp forventes å gi den største totale økningen i bidraget til verdiskaping i tiårsperioden. På andre plass kommer hydrogen med en total økning på 71 milliarder.

Sjømateventyret er ikke over

Norge eksporterte i 2020 2.700.000 tonn sjømatprodukter for 105,7 milliarder kroner. Sjømat stod for omlag 10 prosent av Norges samlede eksportinntekter i 2020. I rapporten slås det fast at norsk havbruksnæring skiller seg fra en rekke av de andre næringene som fremheves, fordi den allerede er etablert og sterk med arbeidsplasser og inntekter.

Havbruksnæringen har sjudoblet omsetningen på 20 år, og volumene er nesten firedoblet. I følge McKinsey kan dette eventyret gjenskapes, og i rapporten fremheves muligheter for radikal vekst med satsing innenfor fire områder: bærekraftige oppdrettsløsninger, nye arter, ny oppdrettsteknologi og innenlands foredlingsprosess. Les rapportens del om havbruk her.

McKinsey peker på bærekraft som en nøkkel til sterk vekst for havbruksnasjonen Norge. Klikk på bildet for å lese rapportens del om havbruk på McKinsey &Companys side. (Skjermdump fra www.norgeimorgen.no)

Verdens økende befolkning vil trenge mer mat, og dermed vokser også det globale markedet for fisk. Lave CO2-utslipp er en viktig årsak til at laks regnes som den mest klimavennlige animalske proteinkilden i matindustrien. Etterspørselen etter laks overstiger allerede tilbudet, og den er ventet å stige med 7 prosent årlig frem til 2030. Bærekraft trekkes fram som nøkkelen til sterk vekst for havbruksnasjonen Norge. Det trekkes også frem av verdien av norsk havbrukseksport i 2035 kan overgå eksportverdien av olje- og gassnæringen.

Hva må endres?

I rapporten pekes det på at Norge har et komplett økosystem for havbruk, med verdensledende selskaper. En komplett verdikjede gjør at næringen er svært konkurransedyktig sammenlignet med andre land. Norge har også naturgitte fortrinn med kalde havområder. Vi har også en sterk merkevare, godt omdømme og god kvalitet på fisken. Dersom Norge lykkes med ambisjonen om å bli et fyrtårn innen bærekraftig oppdrett, vil dette styrke merkevaren ytterligere.

McKinseys rapport peker på flere ting som må endres for at vi skal lykkes med å skape et nytt havbrukseventyr. Det bør utvikles en nasjonal havbruksstrategi som aktivt søker vekst. Trafikklyssystemet må utvides til å omfatte flere bærekraftsparametre. Det bør bli enklere for nye aktører å etablere seg, og en bør sørge for høyere innovasjonsgrad. Det tas også til orde for gratis lisenser for oppdrett av andre arter, for dem som for eksempel vil investere i torsk, kveite, skalldyr, skjell eller andre nye arter, til næringen har nådd en robusthet som gir grunnlag for vekst. Sist men ikke minst pekes det på at en må belønne teknologisk utvikling og sikre konkurransedyktige tollsatser for prosessert sjømat.

Les hele rapporten her