Veterinærinstituttet har samarbeidet nært med Norsk Regnesentral og utviklet et verktøy som overvåker dødelighet og som kan varsle om det er økt eller stor dødelighet i et anlegg eller flere anlegg i et område. Forskerne har også sett på hvordan håndtering av fisken og nye teknologier påvirker sykdomsforårsaket dødelighet. Prosjektet bygger på 16 års produksjonsdata og innhenting av data fra næringen og andre etater. Til sammen har fem oppdrettsselskapet levert data som omfatter laks fra seks hundre merder på 82 ulike lokaliteter, skriver iLaks.

De foreløpige resultatene fra prosjektet gir grunnlag for å si at lusebehandlinger står for rundt 20 prosent av dødeligheten i norsk oppdrett.

Britt Bang Jensen er seniorforsker ved Veterinærinstituttet og har ledet prosjektet MortMonitor. (Foto: Eivind Røhne)

– Veterinærinstituttet har gjennom flere år påpekt at for eksempel termisk avlusning er en stor belastning for fisken. Med 54 millioner døde laks i løpet av 2021, er mengden laks som dør som følge av avlusningen veldig stor dersom en forutsetter at de 82 lokalitetene er representative for hele landet, sier seniorforsker Britt Bang Jensen til iLaks. Bang Jensen har ledet prosjektet MortMonitor for Veterinærinstituttet.

Miljøforhold som havtemperatur og salinitet har relativt stor innflytelse på overlevelsen av fisken, men dette er forhold som oppdretteren vanskelig for gjort noe med. Samme gjelder geografisk plassering, som også er en viktig faktor. Vekten på smolten som settes ut, og tidspunkt for utsett, har også betydning. Analyser i MortMonitor-prosjektet viser at medikamentfri avlusning er den enkeltfaktoren som i størst grad bidrar til dødelighet.