Stiim Aqua Clusters styringsgruppe har nå sluttført arbeidet med høringssvaret om grunnrenteskatt på havbruk, etter at klyngen har gjennomført fagseminar med workshop og fått innspill fra medlemsbedriftene. Høringsnotatet sendes inn til Nærings- og fiskeridepartementet i disse dager på vegne av klyngen. Fristen for å sende høringsinnspill er satt til 4. januar.

Les hele Stiim-høringssvaret her

Styringsgruppen har oppsummert innspillene til Regjeringen i en rekke kulepunkt, som du kan lese her:

Stiim Aqua Cluster foreslår følgende endringer/løsninger for hørings- og beslutningsprosess rundt grunnrenteskatt forslaget fra Regjeringen

 

•            Grunnrenten i havbruk og ønsket proveny på 3,65 – 3,8 mrd. i året bør hentes inn gjennom en skatt som er tilpasset næringens særegenheter, slik de har gjort i andre land der havbruk er en viktig næring. Dette reduserer risiko for tapt vekst og utvikling.

•            Den Færøyske modellen ser ut til å være den mest hensiktsmessige, der grunnrenteskatten innbetales i form av en avgift knyttet til lakseprisen, slik at innbetalingen øker i tider med høye priser og reduseres når prisen er lav. Det gjør at staten får ta del i gode tider i næringen, men også at risikoen reduseres for selskapene i dårlige tider, og er slik overskuddsbasert. Modellen har vært vellykket og er derfor også innført på Island. Modellen må også ta hensyn til produksjonskostnad i hver region, da det er ulike produksjonsforhold langs kysten.

•            Den Færøyske modellen bør bedre utredes for norske forhold og tilpasses slik at ønsket proveny på 3,65 – 3,8 mrd. i året kommer inn til staten.

•            Havbruksnæringen, Sjømat Norge, har foreslått en overgangsordning der ønsket proveny for 2023 betales inn gjennom en avgift, mot at næringen og samfunnet får en forutsigbar prosess som kan sikres bred politisk forankring, og at skatten innføres etter at den er vedtatt. Gjennom en slik prosess vil man kunne redusere risiko for at den langsiktige sterke utviklinga i næringa stopper opp, med tanke på eksportpotensiale og næringas bidrag til det grønne skifte gjennom nødvendig innovasjonskapital, kunnskap-/og teknologiutvikling. Stiim støtter Sjømat Norge sitt forslag

•            Staten bør uansett akselerere sin prosess for incentivordninger/risikoavlastning som sikrer at oppskalering av nye norske/kortreiste/bærekraftige/lavavtrykks volumråvarer til fôr kan realiseres.

Forslag til justering av foreliggende modell, om første prioritet ikke blir tatt til følge (ref. over)

Om den fra regjeringens foreslåtte modell blir vedtatt, uten at regjeringen aksepterer forslag om en overgangsordning som sikrer målsatt skatteproveny og en bredt forankret og kvalifisert politisk prosess, så foreslår vi en del viktige tilpasninger for i størst mulig grad å forebygge at næringens vekst/utvikling og bidrag til det grønne skiftet stopper opp:

•            Skatteverdien av negativ grunnrenteinntekt utbetales fra staten, i tråd med prinsippet for en kontantstrømbasert skatt.

•            Staten stiller opp med kontantutlegg på investeringer tilsvarende grunnrenteskattesatsen, for å sikre best mulig investeringsnøytralitet og for å sikre at nye og innovative aktører uten etablert kontantstrøm ikke diskrimineres («Silent partner prinsipp»)

•            Staten må presentere en løsning for å kompensere for bortfallet av risikoavlastning som følge av utviklingstillatelsene verdifall etter skatteforslaget, for at gjenværende prosjekter skal kunne realiseres.

•            Det må opprettes et realinvesteringsregister som muliggjør pantsettelse av anleggsmidler som flytende lukkede anlegg, eller havbaserte anlegg.

•            Staten må forebygge tapte innovasjonsprosesser ved å akselerere sin prosess/ordning for å tilby produksjonstillatelser som motiverer for utvikling og forbedringer av løsninger som reduserer utslipp og negative miljøpåvirkninger og som muliggjør at nye og ellers ikke egnede arealer kan tas i bruk for akvakultur.

•            Staten bør akselerere sin prosess for incentivordninger/risikoavlastning som sikrer at oppskalering av nye norske/kortreiste/bærekraftige/lavavtrykks volumråvarer til fôr kan realiseres.

•            Regjeringen har uttalt at målet er å hente skatteproveny i størrelse 3,65 til 3,8 milliarder, dermed bør ikke grunnrentesatsen være på mer enn ca 15%

•            Faktiske salgspriser må benyttes for alt salg av laks (spotsalg og kontraktsalg), dvs. tilsvarende som for ørret og regnbueørret. 

•            Faktiske kostnader må legges til grunn ved beregning av driftskostnadene.