Eivind Helland, CEO i Blue Planet AS og prosjektmedarbeider i Stiim Aqua Cluster, er invitert til å gi innspill fra havbruksnæringen, klyngen og Blue Planet i forhold til regjeringens forslag til grunnrenteskatt på havbruk. Høringen foregår mandag 17. april fra kl. 12:00. Eivind Hellands innlegg er satt opp klokken 15:15.

Kyst.no sender livestreaming fra høringen i Finanskomitéen. Her finner du lenken til streamingen for å se høringen på nett

Her kan du lese Eivind Helland sitt høringsinnspill:

«Hva skal vi leve av i fremtiden? Norge skal gjennom to viktige skifter de neste årene. Et økonomisk skifte der vi gjør oss mindre avhengig av oljen, og et grønt skifte med mer bærekraftige næringer.

Samtidig ser vi en utvikling der mange distrikter opplever fraflytting. Norge trenger altså flere arbeidsplasser som er lønnsomme, bærekraftige, og som også skapes der det bor lite folk fra før.  

Havbruksnæringen svarer på mange av de utfordringene Norge har.  Arbeidsplassene er både lønnsomme og bærekraftige sammenlignet med mange andre næringer, og de skapes i distriktene, som ikke har så mange andre alternative høyproduktive næringer

Havbruksnæringen er også en av få næringer der vi kan si at Norge er verdensledende. Andre land ser til oss, ikke bare til fisken, fjordene og teknologien som utvikles her, men også det gode tillitsforholdet som er bygd opp mellom næring, forskning og politikere. Norsk havbruk er bygd på kompetanse og tillit. Så når en samlet næring sier så tydelig fra at grunnrenteskatten er til skade for dem og hindrer dem i å foreta nødvendige investeringer som blant annet skal gjøre næringen enda mer bærekraftig, er det viktig at politikerne lytter til disse signalene. Det er rett og slett avgjørende for at næringen skal utvikle seg videre.  

Med grunnrenten slik den er foreslått risikerer vi en bråbrems i den store utviklingen av havbruksnæringen langs kysten.

Leverandørene ble rammet hardt allerede den 28. september da regjeringen annonserte sine planer om grunnrenteskatt. Investeringsplaner ble stoppet på dagen.

Grunnrenteskatten rammer oppdretterne direkte, men den rammer leverandørene indirekte. Det er rørleggeren og elektrikeren som ikke får oppdrag. Det er teknologiselskapene som ser at kontrakter utsettes, kanselleres. Det totale skattetrykket påvirker evnen til å investere i nye, mer kapitalintensive teknologier. Teknologien som skulle gi oss den store veksten framover. For eksempel inkludere ikke dagens lovforslag HTH. En stor usikkerhet om fremtidig skattlegging av HTH vanskeliggjør finansieringen av nødvendige investeringer i mange milliard klassen – noe som setter realiseringen av HTH på norsk sokkel i fare. En ny næring som kunne gitt Norge mange skatteinntekter i fremtiden er blitt handlingslammet. Hvis dette ikke endres blir babyen blir skylt ut med badevannet.

Bærekraftig vekst er vanskelig og krever store investeringer. Det er dette som gir Norge et konkurransefortrinn. Da må det totale skatte- og avgiftsregimet for havbruksverdikjeden utformes slik at investorer faktisk evner og tør å ta store risikable investering. I forslag til grunnrenteskatt og tilhørende NOU-er og utredninger drøftes ikke betydningen av det totale skatte- og avgiftsregimet for havbruksverdikjedens evne til å investere og vokse bærekraftig. Dere bør bekymre dere!

Vi snakker om grunnrenteskatten i dag, men denne kan ikke ses isolert uten å snakke om det samlede skattetrykket. Næringen har signalisert at vi kan bidra mer, men det er som kjent forskjell på å barbere seg og skjære av seg hodet. Skatt ja, men ikke 35 prosent på toppen av alle de andre skattene. Regjeringen sier at de har lyttet til næringens høringsutspill, og har nå redusert forslaget til skattesats fra 40 til 35 prosent, men 35 prosent er fortsatt dramatisk høyt.

Havbruksnæringen er en viktig næring for Norge. Vi er Norges nest største eksportnæring. Vi produserer mat og bidrar til å utvikle bygder og byer langs hele kysten. Siden 28 september har næringen vært i et vakuum. Det er politikerne som har satt næringen i dette vakuumet, og det er politikernes ansvar å få den ut av vakuumet så raskt som mulig. 

En viktig start på dette vil være en langsiktig og forutsigbar løsning på skattespørsmålet. Hvis dere ikke lykkes med å få på plass den riktige balansen mellom statens og næringens behov, så er det befolkningen langs kysten som vil være de største taperne, gjennom tapte arbeidsplasser og reduserte investeringer.

Takk for oppmerksomheten.«

Eivind Helland fra Blue Planet AS og Stiim Aqua Cluster holder i dag innlegg på finanskomiteens høring om grunnrenteskatt på havbruk. I innlegget spør han hva Norge skal leve av i fremtiden.