Hva er status og hva skal til for å få til overgangen til flere sirkulære verdikjeder i fiskeri og havbruk? Kan vi utnytte bio-ressursene våre bedre? Kan vi få til bedre forretningsmodeller for utstyret som brukes, slik at det varer lengre og blir brukt mer? Kan vi gjøre hele næringen naturpositiv?

Prosjektet «Utredning av sirkulærøkonomi for sjømat « (SIRKSJØ) har hatt som hovedmål å se på deler av sjømatnæringens posisjon innen den sirkulære økonomien. Prosjektet ser også på potensialet for større verdiskaping og bedre ressursutnyttelse gjennom tilpasning til sirkulærøkonomien, samt på utfordringer for næringen knyttet til sirkulærøkonomien.

En bedre utnyttelse av ressurser innen sjømatnæringen, inkludert redusert tap av sjømat og restråstoffer og økt resirkulering av plast og andre materialer, kan føre til flere arbeidsplasser innen næringen selv og tilhørende næringer som landbruk (industriell symbiose) samt nye verdikjeder. Det kan dessuten føre til klimakutt og økt matsikkerhet.

Prosjektet har vært ledet av NORCE, og Proactima AS, Blue Planet AS og BiotechNorth har vært samarbeidspartnere.

NORCE, Blue Planet, Biotech North og «Land møter hav» inviterer til webinar onsdag 25. oktober kl 09:00 for å presentere «Veikart for sirkulærøkonomi i sjømatnæringen.»

Meld deg på webinaret her

Prosjektet har bestått av fem arbeidspakker:

  1. Kunnskapsstatus for sirkulærøkonomi
  2. Spørreundersøkelser og intervju
  3. Økonomisk bærekraft
  4. Fremtidsscenarioer
  5. Øke sirkulariteten i sjømatnæringen

Prosjektet gir forslag for forbedringer i virkemiddelapparatet for økt sirkularitet i næringen. Målet med prosjektet har vært å gi et bredt kunnskapsgrunnlag for videre arbeid innen sirkulær økonomi i sjømatnæringen.