Utredningen «Prisdannelse i markedene for norskprodusert oppdrettet laks og regnbueørret» er skrevet av Bård Misund og Ragnar Tveterås på oppdrag av Blue Planet AS og med finansiering fra produsenter av laks og regnbueørret. Utredningen ble publisert i september 2023.

Les hele utredningen her

Rapporten skildrer blant annet utfordringene for normpris og erfaringer fra normprissystemer for grunnrenteskattene i petroleum og vannkraft og peker på at det er behov for systematisk kunnskapsbygging for å lære av eventuelle vridningseffekter av normpriser.

Professor Ragnar Tveterås, UiS.

Et vellykket normprissystem skal gi så få insentiver som mulig til å vri omsetningen av laksefisk mot produkter, markeder eller kontraktsformer som er samfunnsøkonomisk mindre lønnsomme for å redusere en bedrifts skatteutgifter. Videre skal et vellykket normprissystem ikke gjøre samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer og drift bedriftsøkonomisk ulønnsomme. Et normprissystem må heller ikke svekke norske selskapers internasjonale konkurranseevne i lønnsomme markedssegmenter, for eksempel fordi normprisene vil ligge over de salgsprisene som faktisk kan oppnås eller fordi normpriser gir for høy risiko i forhold til de faktiske kontraktsprisene.

Økonomiprofessor Bård Misund fra Universitetet i Stavanger.

I utredningen om prisdannelse skriver Tveterås og Misund at markedsprisen ikke kun differensieres ut fra kvalitet knyttet til ytre egenskaper av laksen, men også andre attributter. Et normprissystem som setter normpriser for alle mulige kvaliteter, vektklassesorteringer og andre parametre vil bli svært komplisert og administrativt krevende, både for oppdretter og skattemyndigheter.

Det vil derfor være et behov for forenkling, for eksempel beregning av normpriser som gjennomsnittspriser fra salg av fisk med ulike konfigurasjoner av attributter. Utfordringen da blir at normprisen blir mindre presis enn hvis normprisen skulle tatt hensyn til mange faktorer som påvirker oppnådd pris. At normprisen er upresis er et mindre problem hvis avvikene jevner seg ut over tid. Det kan imidlertid være et større problem hvis avvikene er systematiske eller store på kortere sikt. I den grad normprissystemet ikke i tilstrekkelig grad tar høyde for individuelle forskjeller i prisoppnåelse, vil det oppstå en kortsiktig skatterisiko for oppdretter.

Oppnevner prisråd før jul

I et intervju med iLaks som ble publisert 24. november, bekrefter finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at et uavhengig prisråd for havbruk skal oppnevnes før jul. Finansministeren er trygg på at departementet vil få på plass et kompetent prisråd, og at ordningen vil bli god både for selskapene og fellesskapet.

Prisrådet kan sette bindende priser til bruk ved beregningen av grunnrenteskattepliktig inntekt, men først fra 1. juli 2024. Frem til da vil prisrådet samle informasjon og forberede prisfastsettingen og metodene i dialog med næringen. Prisene rådet fastsetter vil være bindende både for selskapene og myndighetene, og målet til prisrådet skal være å sette markedsverdien på fisken ved merdkanten.

– Det vil også redusere muligheten for skattemotiverte tilpasninger, og gi rett skatt for selskapene. Hvis prisrådet ikke setter en pris, må selskapene beregne markedsverdien på merdkanten selv, slik som nå, sier finansministeren i intervjuet med iLaks.