Prosjektet AquaTerra er tildelt 2,5 millioner kroner fra Innovasjon Norge til en kartlegging for mer effektiv bruk av tilgjengelige ressurser slik at avfall kan bli en ressurs. Prosjektet er på totalt 5 millioner kroner og tar utgangspunkt i verdens største landbaserte oppdrettsklynge i Tytlandsvik og Årdal i Ryfylke. Den store landbaserte satsingen i Ryfylke gir muligheter knyttet til ressursstrømmer i stor skala. Det er disse mulighetene som skal utforskes i prosjektet.

I prosjektet skal det utvikles en modell for hvordan man best utnytter ressurser på regionalt nivå. Det skal også ses på videre koblinger til nasjonale prosesser på felt som for eksempel CO2 håndtering. Det skal kartlegges kapasitet og interesser for ulike ressurser som avfall, energi, hydrogen, oksygen og CO2. Deretter skal reguleringer og incentiver kartlegges, og det gjøres livsløpsanalyser og livssykluskostnader knyttet til ulike scenarioer. Målet med AquaTerra er å utvikle forretningsmodeller som gjør at det kan bygges sirkulærøkonomiske verdikjeder som stimulerer alle aktørene til å arbeide for en mer ressurseffektiv region.

Utvikling av forretningsmodell er en viktig del av prosjektet. Det er nødvendig å få til langsiktige og stabile avtaler for salg og deling av ressurser mellom aktørene. En annen mulighet er å se på felles eierskap på prosessanlegg som flere aktører samarbeider om.

I dag kjøres avfallet fra mange av de landbaserte oppdrettsanleggene i Ryfylke til Stavanger, og mye norsk avfall fra landbasert oppdrett eksporteres. Norsk Biogass mener at det er avfall nok til om lag en tidobling av biogassproduksjonen i Norge. Mange anlegg har også spillvarme som kan utnyttes bedre enn i dag. I tillegg er det et marked for CO2 i regionen med både brukere ( drivstoffproduksjon og veksthusnæringen) og leverandører (biogassanlegg, landbasert oppdrett). Prosjektet skal se på bedre metoder for å benytte ressursene som finnes, og gode samarbeidsmåter for velfungerende sirkulærøkonomi.

Årdal Aqua leder i dag et prosjekt for utvikling av en sirkulærøkonomisk næringsklynge i Årdal. Prosjektet AquaTerra vil bidra til å utvikle en modell for best mulig ressursutnyttelse på regionalt nivå. (Illustrasjon: Årdal Aqua)