Infrastruktur for innovasjon
Smart farming

Stiim Aqua Cluster har sammen med forskningsinstituttet NORCE og Universitetet i Stavanger, har søkt om tre FoU-konsesjoner. Svar fra Fiskeridirektoratet vil foreligge høsten 2021. Konsesjonene gir klyngen tilgang til eget sjølaboratorium for å gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekt. Satsingen vil bli organisert gjennom et eget selskap i klyngen, Blue Research AS. Tilgangen til eget testanlegg er viktig for selskapene i klyngen og FoU-miljøene for å sikre tilgjengelighet og infrastruktur til å løse flere av utfordringene næringen står overfor i dag.

Formålet med prosjektet er å:

  • etablere nødvendig infrastruktur for uttesting av banebrytende teknologi, metodikk og verktøy for akvakultur
  • fremskaffe og kommunisere ny kunnskap som omsettes i økt konkurransekraft for norsk oppdrettsnæring
  • sikre akademisk høy kvalitet i uttesting og validering av ny teknologi
  • Innen første kvartal 2022 skal organiseringen og ledelsen av prosjektet være klart

I løpet av april 2022 arrangeres felles møte i prosjektet for å avklare søkerprosessen om bruk av FoU-lokalitetene og søkerkrav til forsøksprosjekt og involvering av FoU-partnere

Høst 2022 er det tildeling av de første forsøksprosjektene Fra 2023 vil det lyses ut to runder med søknader for gjennomføring av forsøksprosjekt. Forsøkene skal være basert på anerkjente vitenskapelige metoder med høy grad av systematikk og nøyaktighet. Dette inkluderer en tverrfaglig tilnærming der UiS sin kompetanse innen marin teknologi og industriell økonomi kompletteres med NORCE sin kompetanse innen fiskevelferd, biologi og miljø. Det skal benyttes etablerte standarder og forsøksprotokoller og det skal utvikles nye metoder, verktøy, rutiner og kompetanse etter behov. Dette er særlig viktig for forsøk i industriell skala der mulighetene for å reprodusere forsøk normalt er vanskelig på grunn av klimabetingede variasjoner.