This is my archive

Har hentet inn viktige måledata for utvikling av havbruk til havs i Norskerenna Sør

De første måledataener nå hentet inn fra riggene som samler inn miljødata i Norskerenna Sør. Read More