I januar 2024 ble det satt ut tre bunnforankrede rigger for å måle strøm, CTD (konduktivitet, temperatur og dybde), oksygen og temperatur i Norskerenna Sør. 7. mai hentet Havforskningsinstituttet ut de første dataene fra en av de tre riggene. Måleriggene er plassert på tvers av Norskerenna på bunndyp 261 m, 274 m og 283 m.

Kart over Norskerenna Sør. Bunndyp er indikert med blå farger og strømmer; Den norske kyststrømmen (grønn) og Atlanterhavstrøm sørover langs den vestlige delen av Norskerenna (rød). Området som er avsatt til Havbruk til Havs er indikert som lys rød område og plassering ar målerigger er vist som blå sirkler. (Havforskningsinstituttet)

Målingene i Norskerenna Sør er del av et større prosjekt i regi av Blue Planet AS, Universitetet i Stavanger og Havforskningsinstituttet. Prosjektet skal innhente miljødata, deriblant bølgedata og strømdatra fra Norskerenna Sør. Det styrker kunnskapsgrunnlaget for utvikling av havbruk til havs i området. Ulla-Førrefondet har gitt 4,4 millioner i støtte til prosjektet. Fiskeridirektoratet har bevilget 700.000 til måleutstyr.

Måler sesongvariasjoner

– Riggene samler inn data i løpet av et helt år. Det gir oss et godt grunnlag for å se på sesongvariasjonene i forhold til strøm, bølger, temperatur og oksygen. Målingene er viktige for videre fremdrift i forhold til havbruk til havs, sier prosjektleder Tord Ludvigsen fra Universitetet i Stavanger.

Nå starter analysene av de første dataene, samtidig som prosesseringsverktøyet for tolkning av data utvikles. Riggene skal stå ute til januar 2025. I mai 2024 ble det også satt ut bølgemåler som loggfører data resten av perioden. Etter at alle målingene er ferdige gjøres det en full analyse av riggdata.

– Dataene fra prosjektet vil ha betydning for hvordan anleggene designes. Analysene kan si noe om hvilke fiskehelseutfordringer man kan stå overfor. Kunnskapen er for eksempel er viktig for å kunne vurdere om anleggene skal være i overflaten eller nedsenket, når på året man må være observant i forhold til oksygenforhold og hensyn som må tas i forhold til fôring og bølger, sier forsker Øystein Skagseth i Havforskningsinstituttet.

Det var Havforskningsinstituttets fartøy «G.M. Dannevig» som hentet inn dataene fra den første måleriggen i begynnelsen av mai.