Norskerenna Sør er ett av tre områder som regjeringen konsekvensutreder for utvikling av havbruk til havs. I høst lanserte Blue Planet og Universitetet i Stavanger rapporten «Mulighetsstudie for Norskerenna Sør». I rapporten er det gjennomført beregninger for verdiskaping, arbeidsplasser og investeringer for utbygging av Nordsjørenna Sør.

Ulla-Førrefondet bidro til å finansiere rapporten. 22. november i år bevilget fondet 4,4 millioner kroner i støtte til et prosjekt for å måle miljødata i Norskerenna Sør. Målingene av miljødata vil gi viktig kunnskap om miljøforhold som påvirker fiskevelferd, drifting og dimensjonering av oppdrettsanlegg ute i havet. Et konkret hovedmål for prosjektet er å gi et godt kunnskapsgrunnlag for utbygging av havbruk til havs i Norskerenna Sør. Resultatene er viktige i forhold som fiskevelferd, fisketilvekst, biosikkerhet og designkriterier for oppdrettsanlegg, samt «værvinduer» for å kunne utføre spesifikke operasjoner ved anlegget.

Det finnes per i dag simuleringer av værdata, bølgedata og strøm i Nordsjøen, men det er til dels uklart hvor nøyaktige disse er. Nye og nøyaktige måledata gir derfor et langt bedre kunnskapsgrunnlag og beslutningsgrunnlag for havbruk til havs.

Seks arbeidspakker i prosjektet

Prosjektet har seks arbeidspakker:

  1. Forarbeid
  2. Utførelse av målinger
  3. Samling og lagring av data
  4. Prosessering av data
  5. Offentliggjøring av data
  6. Anbefaling av grenseverdier

Blue Planet AS er prosjektleder og koordinerer aktivitetene i prosjektet. De andre hovedpartnerne i prosjektet er Universitetet i Stavanger og Havforskningsinstituttet. Universitetet i Stavanger har i dag sterke fagmiljøer innen ingeniørvitenskap, realfag, samfunnsfag og økonomifag med ulik kompetanse som er aktuell for havbruksnæringen. Havforskningsinstituttet vil stille med teknisk utstyr og deltar som kompetansepartner for målinger av havmiljø relevant for fiskevelferd og smittespredningsmodeller.

I prosjektet er det videre et partnerskap med selskaper som representerer alle ledd i verdikjeden og FoU-aktører som Meteorologisk institutt (MET). De kan stille sine meteorologiske simuleringsmodeller og database for observasjoner til disposisjon og være en kunnskapspartner innen innsamling av data.