Grønne verdikjeder havbruk
Infrastruktur for innovasjon

Rapporten «Mulighetsstudie for Norskerenna Sør» ble presentert høsten 2023 som et felles prosjekt mellom Blue Planet AS og Universitetet i Stavanger. Prosjektet har fått støtte fra Ulla-Førre Fondet v. Rogaland fylkeskommune. Rapporten er skrevet av Andreas Heskestad, Tord Ludvigsen, Arne Vagle, Ragnar Tveterås og Bård Misund.

I rapporten er det er gjennomført beregninger for verdiskaping, arbeidsplasser og investeringer for utbygging av Norskerenna Sør for tre ulike scenarioer; produksjon av 70 000 tonn, 100 000 tonn og 140 000 tonn laks/ørret. Disse scenarioene leder til en verdiskaping i Norskerenna sørverdikjeden med ringvirkningsnæringer – målt i faste 2023 kroner – på 4,9 milliarder kroner i lavscenarioet, 7 mrd kr i basisscenarioet og 9,9 mrd kr i høyscenarioet.

Norskerenna Sør vil kreve investeringer i kapitalutstyr i hele verdikjeden og ringvirkningsnæringer slik som smolt- og postsmoltproduksjon, matfiskanlegg,
utstyrsleverandører, verft, brønnbåter, fôrbåter og slakterier. Scenarioanalysene vurderer kun investeringer i kapitalutstyr – f.eks. bygninger, fartøy, kjøretøy, maskiner – ikke kjøp av tillatelser for å produsere laks (MTB) eller investeringer i biomasse. Inkluderes tillatelser og biomasse blir investeringsbehovet og kapitalbindingen betydelig høyere.

Mulighetsstudien gjennomgår både muligheter og problemstillinger for å kunne utvikle Norskerenna sør som et fremtidig område for havbruk til havs. Målet med studien har også vært å skape større interesse for en utbygging av Norskerenna Sør, samt å gi anbefalinger for tiltak som vil forsere og øke sannsynligheten for at området bygges ut.

Les hele rapporten her