Grønne verdikjeder havbruk
Infrastruktur for innovasjon
Marked

Prosjektet AquaTerra ble i siste halvdel av 2023 tildelt 2,5 millioner kroner fra Innovasjon Norge til en kartlegging for mer effektiv bruk av tilgjengelige ressurser slik at avfall kan bli en ressurs. Prosjektet er på totalt 5 millioner kroner og tar utgangspunkt i verdens største landbaserte oppdrettsklynge i Tytlandsvik og Årdal i Ryfylke. Den store landbaserte satsingen i Ryfylke gir muligheter knyttet til ressursstrømmer i stor skala, og det er disse mulighetene som skal utforskes.

I prosjektet skal det utvikles en modell for hvordan man best utnytter ressurser på regionalt nivå med videre koblinger til nasjonale prosesser på felt som CO2 håndtering. Det skal kartlegges kapasitet og interesser for ulike ressurser som avfall, energi, hydrogen, oksygen og CO2. Deretter skal reguleringer og incentiver kartlegges, og det gjøres livsløpsanalyser og livssykluskostnader knyttet til ulike scenarioer. Målet med AquaTerra er å utvikle forretningsmodeller som gjør at det kan bygges sirkulærøkonomiske verdikjeder som gir alle aktører egnede incentiver til å arbeide for en mer ressurseffektiv region.

Utvikling av forretningsmodell er en viktig del av prosjektet. Det er nødvendig å få til langsiktige og stabile avtaler for salg og deling av ressurser mellom aktørene. En annen mulighet er å se på felles eierskap på prosessanlegg som flere aktører samarbeider om.

Blant deltakerne i prosjektet er Tytlandsvik Aqua og Årdal Aqua. Årdal Aqua leder allerede prosjektet for utvikling av en sirkulærøkonomisk næringsklynge i Årdal. Prosjektet AquaTerra skal bidra til å utvikle en modell for best mulig ressursutnyttelse på regionalt nivå.