Grønne verdikjeder havbruk

Rapporten «Utredning av sirkulærøkonomien i sjømatnæringen» ble gitt ut av NORCE på oppdrag fra FHF i 2023. Andre bidragsytere i prosjektet har vært Blue Planet AS, UiS, Proactima AS og Biotech North.

Utredningen har fremskaffet et bredt kunnskapsgrunnlag for videre arbeid innen sirkulær økonomi i sjømatnæringen.

Havet er stort og inneholder enorme fornybare biomasser – mange muligheter for ny kunnskap og nye produkter. Alle deltakerne i prosjektgruppen viste til at det er et stort potensialt for mer sirkulære verdikjeder, at sjømatnæringen kan bli 100 % sirkulær, men at dette betinger fornybar ressursutnyttelse.
Næringen bør utarbeide gjennomtenkte kvalitetskrav i lys av sirkularitet, det må arbeides med å lukke kretsløp, og en bør produsere produkter på en slik måte at sidestrømmer/ biprodukter/ koprodukter kan brukes med så lite avfall som mulig. Det foreslås også å fokusere mer på landbaserte løsninger eller nær landbasert for å gi bedre logistikk og øke kvaliteten av restråstoff for videre behandling.

Prosjektet har levert en grundig kartlegging av status, kunnskapsbehov, muligheter og utfordringer som skal bidra til at næringen når forventningene om bedre ressursutnyttelse og redusere negative miljøeffekter. Et veikart har blitt utarbeidet for hvordan næringen kan øke de sirkulære verdikjedene.

Les rapporten her