Grønne verdikjeder havbruk
Infrastruktur for innovasjon

Rapporten «Bærekraftig bruk av kystarealene i havbruk – Finnes det tilgjengelig areal for vekst?» analyserer mulighetene for å øke produksjonen av laks og ørret innaskjærs, altså i de mer skjermede kystområdene vi fram til nå har drevet havbruk. Rapporten peker på at samfunnet må innovere på flere områder dersom vi skal kunne øke produksjonen vesentlig. Vi erkjenner at med en vesentlig større konsentrasjon av levende laksefisk i fjordene er det helt nødvendig å ha en populasjon av robuste lakseindivider – mer robust enn det vi har i dag.

Dette kan bare oppnås med gode livsbetingelser for laksen i alle faser av produksjonskjeden og en høy biosikkerhet. Hvis ikke vil veksten stoppe av seg selv. Det er svært krevende å realisere dette, og det stiller store krav til næring, myndigheter, og forskningsmiljøer. Vi mener at det er mulig å realisere en bærekraftig vekst dersom næring, myndigheter, og forskningsmiljøer sammen klarer å innovere på en rekke områder. I rapporten identifiseres forutsetningene for bærekraftig vekst i form av sentrale innovasjonsområder innen forvaltning, teknologi og drift.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Stiim Aqua Cluster og ble ferdigstilt i november 2023. Ragnar Tveterås (UiS) har ledet arbeidet med rapporten der Martin H. Bryde og Grunde Bruland (Wikborg Rein), Bård Misund (UiS), Cecilie Sviland Walde (Veterinærinstituttet), Kursat Kan Akbas og Andrea Viga Søndenå (Blue Planet) har bidratt.