Grønne verdikjeder havbruk

Ulla-Førrefondet har gitt 5,015 millioner kroner til en forstudie for etablering av en fullverdig sirkulærøkonomisk industriklynge i Årdal i Hjelmeland kommune. Prosjektets mål er å gi nye arbeidsplasser knyttet til sirkulærøkonomi ved å koble blå og grønn sektor sammen. Prosjektet har en total ramme på 10,2 millioner kroner.

Prosjektet der Årdal Aqua AS har gått sammen med Hjelmeland kommune og Stiim Aqua Cluster, v. Blue Planet AS, skal gi grunnlag for framtidige grønne investeringer i Ryfylke. Investeringene kan gi nytt verdiskapingspotensial på mer enn 500 millioner kroner.

I løpet av årene 2023-2025 skal det gjennomføres forundersøkelser for etablering av en fullverdig industriklynge i Årdal. Gjennom å koble blå og grønn sektor sammen, vil Årdal Aqua utrede mulighetene for en omfattende utbygging av sirkulære verdikjeder på industriområdet.

Slam fra oppdrett kombinert med gjødsel fra landbruket kan utnyttes til produksjon av høyverdig energi og jordforbedringskomponenter. Ved foredling og industriell utnyttelse av avfallsbaserte ressurser fra både havbruk og landbruk Selskapet ønsker videre å utrede etablering av luftgassfabrikk som kan levere oksygen direkte til lakseproduksjonen, uten fordyrende og klimanegativ vegtransport.

Det er videre mulig å realisere ytterligere utnyttelse av komponenter i verdikjeden, for eksempel varme/varmtvann til industrielle prosesser og som katalysator i fermenteringsprosessen i et biogassanlegg. Andre muligheter er tilførsel av karbon, nitrogen og fosfor til etablering av konkurransedyktig matproduksjon i drivhus, og utnyttelse av restkjølekapasitet som reduserer energibruk i lakseproduksjonen.

Ulla-Førrefondet er etablert som et redskap i arbeidet med grønn omstilling av næringslivet og utvikling av høyere utdanning i Rogaland, med vekt på utdanning, forskning, teknologiløsninger og andre samfunnsnyttige tiltak.