Organisk materiale og næringssalter kan danne grunnlag for ny industri og biologisk produksjon i Norge. Og innenfor havbruksnæringen kan utslipp, i form av næringssalter og feces fra lukkede og semilukkede anlegg på sjø og i land, tas vare på for videre verdiskaping.

Stiim Aqua Cluster setter nå fokus på utfordringer innen havbruksnæringen som kan gi nye forretningsmuligheter for innovative aktører. Den første forretningsmuligheten som ble lagt fram, var utfordringen pigghå og oppdrett. Slam er den andre forretningsmuligheten som presenteres.

Fram til i dag har slam fra mange landbaserte oppdrettsanlegg blitt anvendt av bønder til jordforbedring og gjødsel i nærheten av settefiskanlegg. Fremover vil imidlertid strengere krav i gjødselforskriften til produkter av organisk opprinnelse begrense bruk og spredning av ubehandlet fiskeslam på jordbruksarealer.

Strengere rensekrav øker også behovet for gode og effektive løsninger for behandling av fiskeslam fra lukkede landbaserte anlegg og sjøanlegg. I løpet av en 5-10-årsperiode er det forventet at landbasert og lukket produksjon i sjø videreutvikles og kan skape mulig tilgang til minimum 500.000 tonn slam med 10 prosent tørrstoff.

Aktuelle utfordringer som gir forretningsmuligheter:

  • Konsentrering av slam for en bærekraftig logistikk
  • Konsentrering og tørking av slam
  • Slam som råstoff for biogassproduksjon
  • Utnyttelse av slam til gjødsel
  • Aquaponics – slam som kilde for næringssalt for anvendelse i drivhusproduksjon
  • Energi – produksjon av hydrogengass

Både innenfor teknologiutvikling for å kunne frakte eller ta vare på og bearbeide slammet, og for verdikjeden som kan skaffes i etterkant, kan slam gi mange interessante forretningsmuligheter. Slam fra lukket sjøproduksjon skaper også nye muligheter, men også problemstillinger.

Selskaper Selskaper som ønsker å ta del i en utvikling i forhold til dette kan ta kontakt med Stiim Aqua Cluster ved Eivind Helland 

Aktuelle forskningsprosjekter

Det foregår allerede flere forskningsprosjekter innenfor området. Noen av dem finner du i linkene under