2020 var det siste året i prosjektet «Marin Overvåking Rogaland». Den siste årsrapporten fra 2020 er utarbeidet av Rådgivende Biologer. Rådgivende biologer har gjennomført overvåkningsprogrammet fra 2017-2020. Overvåkningsprogrammet er finansiert av Alsaker Fjordbruk, Bremnes Seashore, Eidesvik Laks, Erfjord Stamfisk, Grieg Seafood, NRS Feøy, MOWI og Ewos Cargill, og Blue Planet AS organiserer prosjektet. Du finner alle årsrapportene fra 2015-2020 her.

I 2020 omfattet undersøkelsene 12 stasjoner i 11 vannforekomster for målinger av hydrografi og prøvetaking av vann, og 13 stasjoner i 10 vannforekomster med undersøkelser av makroalger. Vannprøver tas hver måned, mens makroalgeundersøkelser gjøres en gang om sommeren.

Vannkvalitet

Resultatene fra 2020 viser at det generelt er lavt innhold av næringssalter på alle stasjoner og dyp. Ammoniumkonsentrasjonen var lavere i sommerperioden 2020 enn sommeren 2019.

Oksygeninnholdet ved bunn varierer etter dyp og forhold i fjordene ellers, for eksempel har fjorder med terskler forholdsvis lavere oksygeninnhold enn fjorder uten terskel på tilsvarende dyp. I de fleste resipientene var oksygeninnholdet innenfor «svært god» eller «god» tilstand, mens stasjonene i Sandsfjorden og Jøsenfjorden hadde redusert oksygenkonsentrasjon.

Makroalger

Kartleggingen i 2020 dokumenterte mye små og trådformede alger som påvekst både på hardbunn og makroalger. Det samme ble registrert i 2017 og 2018 men ikke i 2019. Da var det lite trådformede alger, men høye tettheter av tarmsjøpung.

Nedre voksegrense for sukkertare ar i 2020 på det laveste i den tiårige undersøkelsesperioden. Forskerne mener årsaken er sammensatt. Både trådformede alger, tett påvekst av tarmsjøpunger på sjøbunn og unge planter, nedslamming, lysforhold og temperatur er av betydning. Det er observert reduksjon i forekomsten av tarevegetasjon også i sørøstlige deler av lander. Et kartleggingsarbeid i Oslofjorden i 2021 viser en negativ utvikling i Skagerak med bortfall av sukkertare og sukkertareskog, som erstattes av små og trådformede algesamfunn.

Økologisk tilstand

Miljømålet for alle vannforekomster er «god» økologisk tilstand i henhold til vannforskriften. Det er «svært god» til «god» miljøtilstand for biologiske og fysisk-kjemiske kvalitetselementer som er undersøkt i vannforekomstene i overvåkningen. Oksygeninnholdet er høyt gjennom vannsøylen for de fleste stasjoner, med unntak av terskelfjordene Sandsfjorden og Jøsenfjorden.

Jøsenfjorden er den eneste som av biologene vurderes til å ligge innenfor «dårlig» økologisk tilstand. Fjorden har hatt vedvarende nedgang i oksygenkonsentrasjonen ved bunn de siste årene, og i 2020 var det stabilt svært dårlige oksygeninnhold.

Les 2020 Marin overvåkning Rogaland Årsrapport her