Hvordan er egentlig tilstanden i fjordene i Rogaland, og hvordan har utviklingen vært de siste ti årene? Det gir rapporten Marin Overvåking Rogaland 2010-2020 svar på.

Overvåkingsprogrammet, Marin Overvåking Rogaland, har hatt som hensikt å dokumentere økologisk tilstand og utvikling til fjordsystemene i Rogaland i forhold til ytre påvirkning fra akvakultur, kommunale utslipp og andre kilder. Overvåkingsprogrammet har omfattet prøvetaking og måling i vann og sediment, samt kartlegging av makroalger. Overvåkingsprogrammet har pågått i perioden 2010 til 2020 og ble gjenopptatt i 2022 med noen justeringer til programmet.

Basert på resultatene fra de siste undersøkelsene i dette overvåkingsprogrammet, for elementene som inngår i tilstandsklassifisering; bunnfauna, klorofyll, næringssalter, oksygen i dypvannet og vannregionspesifikke miljøgifter, havner de fleste vannforekomstene innenfor miljømålet om god tilstand, eller svært god tilstand. Fire vannforekomster; Boknafjorden, Vindafjorden, Sandsfjorden og Jøsenfjorden når ikke miljømålet og er samlet vurdert til moderat økologisk tilstand. Miljømålet for alle vannforekomster er god økologisk tilstand i henhold til vannforskriften. Biologiske kvalitetselementer vektlegges, med fysiske og kjemiske element som støtteparametere.

Les rapporten Marin Overvåking Rogaland 2010-2020 her


Rådgivende Biologer AS fikk i oppdrag fra Blue Planet AS å gjennomføre overvåkingsprogrammet for Marin Overvåking Rogaland i perioden 2017 til og med 2020. I årene frem til 2016 ble overvåkingen utført av UNI Research (2010-2015) og Fishguard AS (2016). Denne rapporten oppsummerer resultatene fra 10-årsperioden overvåkingsprogrammet har blitt gjennomført. Blue Planet AS har organisert denne overvåkningen.

Programmet er finansiert av oppdrettsvirksomhetene Alsaker Fjordbruk, Bremnes Seashore, Eidesvik Laks, Grieg Seafood Rogaland, Varde Fiskeoppdrett, MOWI og Ewos Cargill.

Rapportene fra Marin Overvåking Rogaland fra 2015 og frem til i dag finner du her.