Smart farming

Marin Overvåking er et prosjekt som overvåker vannkvaliteten i fjordområdene i Rogaland, Hordaland og Nordland. Prosjektet dokumenterer vannkvalitet, bunnforhold og makroalgebiotop (tang og tare) gjennom året på en rekke lokaliteter i de tre fylkene.

Marin Overvåking har overvåket økologisk tilstand og utvikling i fjordsystemene siden 2010. Målet er å få nok kunnskap om havbruksnæringens samlede påvirkning på fjordsystemene, slik at aktiviteten ikke overgår fjordenes bæreevne. I Rogaland dokumenterer prosjektet vannkvalitet, bunnforhold og makroalgebiotop (tang og tare) gjennom året, og baserer seg på prøver fra tilsammen 25 stasjoner i fjordsystemet.

Blue Planet har gitt det uavhengige selskapet Rådgivende Biologier AS oppdraget med å gjennomføre overvåkningsprogrammet i denne perioden. Programmet er finansiert av havbruksselskapene Alsaker Fjordbruk, Bremnes Seashore, Eidesvik Laks, Varde Fiskeoppdrett, MOWI, Ewos Cargill og Grieg Seafood. All prøvetaking, analyser og fortolkninger er uavhengige og utført akkreditert.

Havbruksselskapene er pålagt å overvåke påvirkning av organisk utslipp på bunnforhold under og rundt oppdrettslokalitetene. Undersøkelsene tas av uavhengige aktører, og alle resultatene er offentlig tilgjengelige på Fiskeridirektoratet sine hjemmesider.