Utslipp fra landbaserte oppdrettsanlegg var tema for Stiims miniseminar onsdag 22. september, og antallet deltakere vitnet om at temaet er aktuelt og vekker interesse blant svært mange. I løpet av to timer fikk deltakerne fem presentasjoner, og først ut var Tom N. Pedersen fra Statsforvalteren i Vestland.

Illustrasjonen, som ble presentert av Tom N. Pedersen fra Statsforvalteren i Vestland, viste forskjellene mellom gjennomstrømmingsanlegg og RAS-anlegg.

Han siterte musikeren Lars Vaular i sitt innlegg om rensekrav og utslippsreduksjon. «Hvis du ikkje e’ forvirret e’ du feilinformert», sa han og viste eksempler på uklar bruk av begrepet «nullutslipp». Med null utslipp kan det være ment at anlegget skal ha null utslipp av: laks på rømmen, lakselus, partikler av organisk materiale eller alle utslippskomponenter til luft og vann.

I løpet av seminaret fikk deltakerne en innføring i beregning av utslipp, brutto og netto, og forskjellene på gjennomstrømmingsanlegg og RAS-anlegg. Pedersen gav også en kort introduksjon til RAS 2 anlegg. Per i dag er det ingen RAS 2 anlegg i drift i Vestland fylke.

Forurensningsloven og Vanndirektivet sier at resipienten skal tåle utslippet uten at den forringes. Det betyr at store utslipp vil kreve en god resipient, mens en svak resipient gir rom for små utslipp. Små utslipp kommer fra små anlegg eller anlegg med høy rensegrad. Per i dag finnes det ingen empirisk forskning på utslipp fra anlegg med høyere rensegrad. Anlegg med denitrifikasjon vil sette andre krav til dokumentasjon av utslippsmengder.

Teknologivalg

Dr. Leif Ydstebø viste dette bildet for å illustrere partikkelrensing og separasjon med og uten polymer,. Glasset til høyre er uten tilsetting, mens de andre er tilsatt ulike polymerer.

Dr. Leif Ydstebø fra Tytlandsvik Aqua presenterte i sitt innlegg ulike teknologivalg for landbasert produksjon av laks og utslipp av nitrogen, fosfor og BOF. Han gikk nærmere inn på ulike alternativ for rensing av utslipp, og viste en tabell med eksempel på belastning fra biofilter-rensing/flushing. I sin presentasjon hadde han også bilder av eksempler på partikkelrensing og separasjon med og uten polymer.

– Miljømyndighetene setter krav til rensingen, og nivået på rensing har betydning for type renseanlegg. Det er ingen enhetlig standard for utslipp fra RAS-anlegg, som det er for kommunale avløp gjennom forurensningsforskriften, sa Ydstebø. Videre gav han innspill til hvordan en kan arbeide for bærekraftig rensing og nullutslipp, blant annet gjennom å redusere CO2-utslipp, redusere forbruk av kjemikalier og gjenvinne ressurser i slammet.

Rammebetingelser

Arne Haarr fra Norsk Vann tok blant annet for seg kravene til rensing av avløpsvann, områdeinndeling og begrepene primærrensing og sekundærrensing. Han orienterte også om at regelverket og rammebetingelsene er i endring, både i EU og nasjonalt, slik at det blir en strengere praktisering og strengere rensekrav i fremtiden.

Renseprosesser og grensegrad

Rensing og renseeffekter fra landbaserte akvakulturanlegg var tema for førsteamanuensis Roald Kommedal fra UiS sitt innlegg. Han gikk mer i detalj på både kjemiske og biologiske metoder for fjerning av nitrat og fosfat. Han viste også fram erfaringstall i forhold til hvor lave utslippsverdier som kan oppnås.

Feltbiolog og Dr. Philos Geir Helge Johnsen fra Rådgivende Biologer holdt det siste innlegget på miniseminaret. Hans presentasjon handlet om måling av rensegrad ved landbaserte oppdrettsanlegg og prinsippene for overvåkning av rensegrad.

Geir Helge Johnsen fra Rådgivende Biologer AS presenterte prinsippene for overvåking av rensegrad.