Rapporten «The state of World Fisheries and Aquaculture 2022» ble lansert onsdag 29. juni. I rapporten slås det fast at fiskeri og havbruk i fremtiden vil spille en stadig viktigere rolle i å sikre verdens befolkning mat og næring. I 2020 var verdens sjømatproduksjon fra fiske og havbruk på rekordhøye 214 millioner tonn. Globalt ble det i 2020 produsert 122,6 millioner tonn innen havbruk. Av dette var 87,5 millioner tonn fisk og andre dyr, mens alger utgjorde 35,1 millioner tonn.

I FN-rapporten tas det til orde for at myndigheter, privat sektor og det sivile samfunn må forplikte seg til å arbeide for å maksimere mulighetene for vekst innen havbruk og fiske. Økt produksjon må skje på en bærekraftig måte. Myndighetene oppfordres derfor til å få på plass reguleringer og rammeverk for å fremme innovasjon for vekst.

Les hele rapporten på engelsk her

En løsning for verden

I FNs rapport står det at havbruk har stort potensiale i forhold til å sikre nok mat til verdens befolkning. Samtidig understrekes det at veksten må være bærekraftig. Det globale konsumet av sjømat (her er ikke alger/tang regnet med) har gjennomsnittlig økt med 3 prosent hvert år siden 1961. Verdens befolkning har i gjennomsnitt vokst med 1,6 prosent hvert år i samme periode. Økte inntekter og urbanisering, samt endringer i folks matvaner er noen av de viktigste årsakene til at FN tror sjømatkonsumet vil øke. Økningen er spådd til å bli 5 prosent from mot 2030. Det vil si at hver innbygger på jorden i gjennomsnitt vil spise 21,4 kilo sjømat i 2030.

Med bærekraftig vekst i havbruksnæringen forutser Food and Agriculture Organizarion of the United Nations (FAO) at den totale sjømatproduksjonen kan øke med 14 prosent til 2030. Fiskeriressursene er redusert som følge av overfiske, forurensning, dårlig forvaltning og andre faktorer. I rapporten pekes det på at en med bedre forvaltning trolig kan gjenoppbygge overfiskede bestander. Målet er at fiske også i fremtiden kan gi et økt bidrag til matsikkerhet, næring og økonomisk vekst i kystområder.

Myndigheter må stille opp

I FN-rapporten refereres det til Blue Transformation, en visjonær strategi med mål om å styrke sjømatens betydning for å mette verdens befolkning. For å klare dette, må både reguleringsmessige, politiske og tekniske rammeverk på plass for å fremme innovasjon og vekst. Blue Transformation foreslår en rekke tiltak for å sikre at fiskeri- og havbruksnæringen vokser på en bærekraftig måte. Samtidig må en sikre interessene til lokalsamfunnene som er avhengige av fiskeri og havbruk. Klima- og miljøvennlig politikk og praksis, samt ny teknologi, er essensielle byggesteiner for Blue Transformation.

Blue Transformation krever forpliktelse fra myndigheter, privat sektor og det sivile samfunn for å maksimere mulighetene innen fiskeri og havbruk. Målet med Blue Transformation er å promotere vekst og intensivering innen bærekraftig akvakultur, effektiv forvaltning av fiskeriressurser og nye verdikjeder. Proaktive partnerskap mellom det offentlige og private aktører er nødvendige for å forbedre produksjonen, redusere matsvinn og avfall, samt arbeide for at tilgangen til lukrative markeder skal bli enklere for alle.